Wśród naszych usług znajduje się także przeprowadzenie audytów bezpieczeństwa systemów urządzeń oraz dostosowywanie maszyn lub linii technologicznych do wymagań minimalnych.  W kwestii wymagań minimalnych, zgodnie z przepisami krajowymi (rozp. MG Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596) i europejskimi (dyrektywa 2009/104/WE), pracodawca ma obowiązek zapewnić, aby sprzęt wykorzystywany przez pracowników podczas pracy (w tym maszyny i urządzenia) spełniał minimalne wymagania (MW) w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dostosowywanie może zostać wykonane samodzielnie przez pracodawcę, jednak bez wystarczających kompetencji wiąże się to z dużym ryzykiem. Pomagamy sprawdzić i dostosować wyposażenie miejsca pracy do MW. Przygotowujemy stanowiska pracy oraz maszyny do obowiązujących norm. Modyfikujemy lub wdrażamy odpowiednie zabezpieczenia: osłony, skanery, bramki bezpieczeństwa.

Jakie czynności obejmuje audyt bezpieczeństwa?

Aby skutecznie przeprowadzić audyt bezpieczeństwa postępujemy według indywidualnie opracowanego planu:

  • Identyfikacja niezgodności występujących w maszynie,
  • Analiza zagrożeń i ocena bezpieczeństwa użytkownika,
  • Przygotowanie dokumentacji,
  • Projekt, wykonanie i wdrożenie zalecanych rozwiązań,
  • Przeprowadzenie końcowej walidacji – weryfikacja, czy wprowadzone procedury bezpieczeństwa są wystarczające do spełnienia norm.

Raport bezpieczeństwa

Stworzony przez nas raport uwzględnia zastaną specyfikę miejsca pracy, dlatego zalecenia pokontrolne są dobrze dopasowane do realiów firmy i łatwe do wprowadzenia. Zdarza się, że nasze zalecenia zwiększają nie tylko bezpieczeństwo pracowników, ale także przyczyniają się do poprawy wydajności urządzeń i zwiększenia produktywności.