KLAUZULA INFORMACYJNA  W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KONTRAHENTÓW

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka MTA automatyka przemysłowa Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Prochowicach (adres siedziby i adres do doręczeń: ul.  Kolejowa 10, 59- 230 Prochowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000698433, NIP 6922515655, REGON 368471208, e-mail: tomasz.maruchniak@e-mta.pl

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu nawiązania i wykonywania umowy, której są Państwo stroną.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną są Państwo oraz Spółka MTA automatyka przemysłowa Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Lubinie.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych może być również art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Spółki MTA automatyka przemysłowa Sp. z o.o. Sp.k. lub strony trzeciej, takich jak marketing bezpośredni czy ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości zawarcia i wykonywania umowy.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi hostingowe poczty elektronicznej, podmioty świadczące usługi doradcze.
 6. Z uwagi na to, że Administrator korzysta z usług innych dostawców w zakresie rozwiązań teleinformatycznych. Podanie dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie wyłącznie do podmiotów certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności (tzw. Privacy Shield) lub w oparciu o stosowną umowę pomiędzy administratorem a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę MTA automatyka przemysłowa Sp. z o.o. Sp.k. przez czas wykonywania umowy, a także później, tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5-letniego obowiązku archiwizacyjnego dotyczącego dokumentów przechowywanych w celach podatkowych; dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
 8. Posiadają Państwo prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– sprostowania (poprawiania) swoich danych;

– usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– przenoszenia danych;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 1. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 2. Na podstawie podanych przez Państwa danych nie będą podejmowane czynności automatycznego podejmowania decyzji jak również profilowania.
 3. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.