Spółka MTA automatyka przemysłowa Sp. z o.o. Sp.k. przykłada dużą wagę do ochrony danych. Przetwarzania danych osobowych dokonujemy zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa polskiego, w tym z regulacjami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Może się Pani/Pan również bezpośrednio zapoznać się z klauzulami informacyjnymi dot. przetwarzania przez nas danych w procesach:

Pełen tekst  polityki prywatności znajdzie Pani/Pan poniżej:

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są udostępnione administratorowi dane osobowe oraz omówienie Pani/Pana podstawowych praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka MTA automatyka przemysłowa Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Prochowicach (adres siedziby i adres do doręczeń: ul.  Kolejowa 10, 59- 230 Prochowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000698433, NIP 6922515655, REGON 368471208.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: tomasz.maruchniak@e-mta.pl

Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych

Zasady regulujące przetwarzanie danych osobowych stanowią ramy, które gwarantują, że dane osobowe używane będą we właściwy sposób. MTA automatyka przemysłowa Sp. z o.o. Sp.k. zobowiązuje się dbać o to, by Pani/Pana dane osobowe były:

 • przetwarzane rzetelnie, zgodnie z prawem i w sposób przejrzysty;
 • prawidłowe, stosowne oraz nienadmierne ilościowo;
 • dokładne i aktualne – niedokładne lub niekompletne dane osobowe będą poprawiane lub usuwane bądź ich dalsze przetwarzanie zostanie wstrzymane;
 • przechowywane przez czas nie dłuższy niż to konieczne;
 • przetwarzane jedynie w określonym, jednoznacznym i zgodnym z prawem celu oraz zgodnie z celem, w jakim są gromadzone;
 • bezpieczne.

Rodzaje danych osobowych

Administrator będzie na wiele sposobów zbierać i przetwarzać dane osobowe przekazywane za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, włączając w to również stronę internetową. Niektóre dane osobowe są niezbędne w celu oferowania usług, natomiast podanie innych danych jest dobrowolne.

Zawsze informujemy, które Pani/Pana dane osobowe są wymagane (np. poprzez zaznaczenie ich gwiazdką (*) oraz jakie konsekwencje będą wiązać się z niedostarczeniem nam tych danych – taka sytuacja może przykładowo skutkować brakiem możliwości (pełnego) spełnienia Pani/Pana żądań. Dane osobowe, które gromadzimy i przetwarzamy, można ogólnie podzielić na następujące kategorie:

 • dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko, miejsce pracy itp.;
 • informacje o użytkowniku, na przykład dane techniczne dotyczące użytkowania i przeglądania, w tym adresy IP, z których Internauci odwiedzają nasze strony internetowe lub aplikacje, z uwzględnieniem stron podmiotów zewnętrznych.

W celu rekrutacji za pośrednictwem naszej strony www będziemy ponadto przetwarzać następujące informacje:

 • o umiejętnościach;
 • wykształceniu i doświadczeniu zawodowym;
 • o płci i wieku.

Cele przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy dane osobowe w celach zgodnych z prawem i zasadniczo robimy to tylko, jeśli:

 • osoba wyraziła zgodę na przetwarzanie danych;
 • przetwarzanie danych jest konieczne do realizacji umowy o świadczenie usług;
 • przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania ciążącego na administratorze  obowiązku prawnego;
 • przetwarzanie danych jest konieczne dla potrzeb wynikających z naszych uzasadnionych interesów lub uzasadnionych interesów podmiotów zewnętrznych oraz nie jest uważane za szkodliwe dla osoby, której dane przetwarzamy, włączając w to nasze interesy w kontekście rozwijania, oceniania, oferowania naszych usług, nawiązywania, rozwijania i utrzymywania relacji biznesowych z naszymi klientami, dostawcami i innymi kontaktami biznesowymi.

Przetwarzamy dane osobowe, aby:

 • ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, usług oraz kontaktować się z nimi w ramach standardowej obsługi;
 • zapewniać szeroko rozumianą obsługę klienta
 • rekrutować pracowników na wolne stanowiska.

Ujawnianie, przekazywanie i udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym

Ujawnianie i przekazywanie przez nas danych osobowych podmiotom zewnętrznym jest ograniczone do minimum i uzależnione od istnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Zastrzegamy sobie prawo do ujawniania lub udostępniania danych osobowych podmiotom zewnętrznym w następujących okolicznościach:

 • gdy podmioty zewnętrzne świadczą w naszym imieniu usługi, na przykład wsparcie informatyczne oraz usługi hostingowe, administracyjne, prawne, doradcze  itp. Tego rodzaju podmioty zewnętrzne mogą przetwarzać ujawnione, przekazane lub udostępnione im dane osobowe wyłącznie na zasadach określonych przez nas i na podstawie pisemnej umowy o przetwarzaniu danych;
 • doradcy prawni/podatkowi – w celu ustanowienia, wykonania lub obrony naszych praw lub jako podwykonawcy usług;
 • w sytuacji, gdy użytkownik wyraził uprzednią zgodę na ujawnianie swoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym.

Jeśli odbiorca danych osobowych znajduje się w kraju nienależącym do UE/EOG, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych, dane osobowe użytkowników zostaną przesłane takiemu odbiorcy dopiero po zawarciu z nim pisemnego porozumienia o przekazaniu danych w oparciu o standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską.

Zgoda użytkownika

Niektóre nasze działania związane z przetwarzaniem informacji będą prowadzone w oparciu o Pani/Pana  zgodę. W takim wypadku ma Pani/Pan prawo do wycofania swojej zgody w dowolnym czasie. Jeżeli Pani/Pan wycofa zgodę, zaprzestaniemy przetwarzania danych osobowych, chyba że  ich dalsze przetwarzanie lub przechowywanie jest dozwolone lub wymagane przez obowiązujące przepisy polskiego prawa. Należy zwrócić uwagę, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem procesu przetwarzania danych przed jej wycofaniem. Co więcej, wycofanie zgody może w konsekwencji uniemożliwić nam realizację Pani/Pana oczekiwań lub świadczenie usług.

Poniżej znajduje się klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZANYCH MTA AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O. SP. K. ZA POŚREDNICTWEM FORMULARZA KONTAKTOWEGO

Wykonując obowiązek informacyjny w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z przepisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), informujemy że:

1.  W przypadku gdy formularz kontaktowy na stronie Administratora jest opatrzony polem wybieralnym (checkbox’em), z którego wynika, że jego zaznaczenie oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – Pani/Pana dane – w wypadku zaznaczenia takiego pola wybieralnego – będą wykorzystywane w celu kontaktu związanego z marketingiem ze strony Administratora, w tym przedstawiania Państwu ofert marketingowych przez Administratora oraz przesyłania bieżącej korespondencji przez Administratora.

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w przypadku zainicjowania kontaktu przez formularz dostępny na stronie Administratora następować będzie przez okres niezbędny do obsługi kontaktu z Panią/Panem, a w przypadku gdy ze względu na uzasadniony interes Administratora konieczna jest archiwizacja tej korespondencji w celach dowodowych lub wykazania prawidłowości przetwarzania danych osobowych, niezbędne dane będą przechowywane przez okres istnienia takiego uzasadnionego interesu Administratora. W przypadku, gdy formularz kontaktowy na stronie Administratora jest opatrzony polem wybieralnym, którego zaznaczenie stanowi o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie przez okres do czasu cofnięcia przez Panią/Pana takiej zgody.

3. Z uwagi na to, że Administrator korzysta z usług innych dostawców w zakresie rozwiązań teleinformatycznych. Podanie dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie wyłącznie do podmiotów certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności (tzw. Privacy Shield) lub w oparciu o stosowną umowę pomiędzy administratorem a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

4. Na podstawie podanych przez Panią/Pana danych nie będą podejmowane czynności automatycznego podejmowania decyzji jak również profilowania. W przypadku jednak przekazania danych w celach marketingowych z jednoczesnym zaznaczeniem pola wybieralnego, oznaczającego udzielenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przekazane przez Panią/Pana dane mogą być objęte czynnościami profilowania, w celu przedstawienia informacji marketingowych dostosowanych do Pani/Pana potrzeb lub preferencji.