OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Poniżej znajdują się  wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Kto jest administratorem Pana/Pani danych?Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka MTA automatyka przemysłowa Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Prochowicach, (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Kolejowa 10, 59- 230 Prochowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000698433, NIP 6922515655, REGON 368471208.
Z kim może się Pan/Pani skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?Informujemy, że we wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można się skontaktować pod adresem e-mail: tomasz.maruchniak@e-mta.pl  
Jaki jest zakres przetwarzanych danych osobowych?W procesie przetwarzane są dane osobowe kandydatów do pracy w zakresie, w jakim znajduje to oparcie w obowiązujących przepisach lub zgodzie kandydata. Zakres danych może obejmować również dane szczególnych kategorii, w szczególności, gdy stanowisko przeznaczone jest dla osób z orzeczeniem niepełnosprawności.  
Jaki jest cel przetwarzania danych osobowychCel przetwarzania danychPodstawa prawna przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, którą została wyrażona wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
Komu przekazywane są Pana/Pani dane osobowe?Pani/Pana dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, firmom prowadzącym dla nas rekrutacje, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych, a w zakresie dochodzenia lub obrony roszczeń współpracującym z nami doradcom prawnym.
Czy Pana/Pani dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską?Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców w zakresie rozwiązań teleinformatycznych. Pani/ Pana dane mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie wyłącznie do podmiotów certyfikowanych w ramach Tarczy Prywatności (tzw. Privacy Shield) lub w oparciu o stosowną umowę pomiędzy nami a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.
Przez jaki czas przetwarzane są Pana/Pani dane osobowe?Pani/Pana dane będą przetwarzane przez czas trwania rekrutacji oraz do jej zakończenia.
Czy podanie danych jest Pana/Pani obowiązkiem?Nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana dokumentów aplikacyjnych, jeżeli nie umieści Pani/Pan w nich klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych w procesie rekrutacji. Wyrażenie zgody na udział w przyszłych rekrutacjach jest dobrowolne.  
Jakie ma Pan/Pani prawa?Jako administrator Pani/Pana danych, zapewniamy prawo dostępu do Pani/Pana danych, można je również sprostować, żądając ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także cofnięcia zgody na przetwarzanie. Pani / Pan może także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec nas sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień – należy skontaktować się z nami na podany powyżej adres e-mail. Informujemy także, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

…………………………………………………………….                                                                       ………….………………………………

imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę                                                   miejscowość, data

na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę MTA automatyka przemysłowa Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Prochowicach (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Kolejowa 10, 59- 230 Prochowicr), wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000698433, NIP 6922515655, REGON 368471208  w celu przeprowadzenia rekrutacji oraz ułatwienia kontaktu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest udzielona dobrowolnie na podstawie art. 6 ust.1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).